Sorumluluk Sigortası

sorumluluk

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  Sorumluluk Sigortası

  İşveren Sorumluluk Sigortası

  İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, işveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların iş yerine getirilip götürülmesi esnasında meydana gelebilecek kazalar, İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları, Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ve manevi tazminat talepleri de poliçede teminata dahildir.

  Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

  Sigortalının veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır. Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

  Ürün Sorumluluk

  Sigortalının ürettiği, satışını yaptığı, temsilcisi olduğu ürünler nedeniyle üçüncü şahsılarda oluşan bedeni ve maddi hasarlar, sökme takma masrafları gibi riskleri teminat altına alır.

  Ürün Geri Çağırma

  Ürün Sorumluluk poliçesi ile birlikte alınabilen bir poliçe türüdür. Sigortalının ürettiği, satışını yaptığı, temsilcisi olduğu ürünlerin dağıtıma ve satışa çıkmadan önce tespit edilmesi halinde, geri çağırma masraflarını karşılar

  Mesleki Sorumluluk

  Sigortalının mesleki danışmanlık hataları sonucu üçüncü şahıslarda meydana gelen maddi ve bedeni hasarları (örnek – hekim sorumluluk) teminat altına alır.

  Yönetici Sorumluluk

  Şirketi temsile yetkili ortak ve yönetim kurulu üyelerinin sebep olduğu hasarları teminat altına alır.

  Çevre Sorumluluk

  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası – Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kıyı Tesisleri Zorunlu Çevre Kirliliği Sigortası ürünlerinin tamamlayan bir sigorta ürünüdür. İşletmenin depolama ve taşıma faaliyetleri esnasında çevreye verdiği zararları teminat limitleri ve muafiyetleri paralelinde tazmin eder.

  Tehlikeli Atık / Tehlikeli Maddeler Sigortası

  Bu sigorta, Kararda belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. Sigorta, sigortalının Karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılır.