İşyeri Sigortası

121

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  İşyeri Sigortası

  Yangın Sigortası

  Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.
  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  Deprem ve yanardağ püskürmesi
  Fırtına
  Kar ağırlığı
  Sel veya su baskını
  Yer kayması
  Dahili su
  Kara, hava taşıtları çarpması
  Deniz taşıtları çarpması
  Enkaz kaldırma masrafları
  Kira kaybı
  Komşuluk Mali Mesuliyet
  Kiracı Mali Mesuliyet
  Dolu
  Bu branştaki en önemli husus bina değerlini doğru belirlemektir. Yangın sigortasında kullanılan “Bina Sigorta Bedeli” terimi sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyetini yansıtmalıdır. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.

  Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası

  Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

  Bu sigortanın uygulanmasında ticari faaliyet, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen her tür faaliyet olarak; kâr kaybı ise ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kâr kaybı olarak anlaşılır.

  Komşuluk ve Kiracı Mali Mesuliyet

  Sigortalı olan; kiracının mal sahibine, komşulara karşı ve mal sahibinin komşulara, kiracılara ve üçüncü şahıslara karşı Yangın Sigortası Genel Şartları A3/8 maddesi (Yangın_Sigortası_Genel_Sartları.pdf (tsb.org.tr)) dahilinde yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör risklerinin meydana gelmesi sonucu doğan kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir.

  Hırsızlık Sigortası

  Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta teminatıdır.

  Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamındadır.

  Kasa Yangın ve Hırsızlık Sigortası

  İş yerindeki kasada bulunan nakit ve benzeri kıymetli evrakların fiziki olarak zarar görmesi (yanması veya çalınması) bu sigorta ile teminat altına alınmaktadır. Çeklerin söz konusu olduğu bir hasarda çekler iptal edildiği için sadece yeniden çıkarma masrafları ödenecektir. Ancak çalınan çek, iptal ettirilmeden tahsil edilmiş ise nakit para hükmünde işlem görerek, poliçe limitlerine kadar ödeme sağlayacaktır.

  Grup Ferdi Kaza

  Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir. Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir. Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir. Aşağıdaki haller kaza sayılmaz: * Her nevi hastalıklar * Bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde donma, güneş çarpması ve konjestiyon gibi tesirler * Aşikâr sarhoşluğun, sigorta teminatına giren bir kazanın icap ettirmediği uyuşturucu madde kullanımının, ilaç ve zararlı madde almanın tesiriyle meydana gelen zararlar * Sigorta kapsamına giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahale sonucu meydana gelen bedensel zararlar.

  Taşınan Para

  Bu poliçe ile sigortalının elemanları tarafından sigortalıya ait araçlarla bankalar, firma ve müşteriler arasında taşınan para ve kıymetli evrak teminat altına alınır. Teminatın ana hatları aşağıda listelenmiştir:

  1- Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık, 2- Herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık, nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar, 3- Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat, 4- Deprem, yanardağ, seylap gibi tabii afetlerle, yangın, infilak ve işgal gibi hadiselerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat.

  Emniyeti Suistimal

  Sigortalının nezdinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını, çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı meblağı geçmemek üzere temin eder.

  Emniyeti suistimal hasarlarında, teminat olayın tespit edilmesini takiben veya suiistimali sebebiyet veren kişi işten ayrılmış ise poliçe bitim tarihini takip eden en geç 12 aylık süre içinde hüküm ifade edecektir.