Özel Riskler Sigortası

12132

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  Özel Riskler Sigortası

  Kredi (Alacak Sigortası)

  Alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışına yapılan -peşin ve banka teminatı dışında kalan- vadeli-açık hesap satışlarını teminat altına almaktadır.

  Politik Risk

  Politik risk, kelime anlamı olarak, uluslararası düzeyde faaliyeti olan şirketlerin faaliyetinin yurtdışında iş yaptığı ülke, üçüncü ülke ya da kendi ülkesinden kaynaklı sorunlardan dolayı zarar görmesi olarak tanımlanabilmektedir. Genel olarak ticari risklerin dışındaki risklerin büyük bir kısmını içerisinde barındırmaktadır. Bu sigorta türü altında kamulaştırma, sözleşmeli ihlali, transfer kısıtlamaları ve politik şiddet gibi alt sigorta ürünleri sunmaktadır.

  Siber Risk

  Bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

  Sanat ve Koleksiyon Sigortaları

  Sanat galerileri, galeriler ve müzelerin sahip olduğu, resim heykel gibi güzel sanatlar risklerini sergilenmeleri ve taşınmaları sırasındaki riskler için teminat altına alır.

  Etkinlik İptali Sigortası

  Planlanan etkinliklerin; kötü hava şartları, sanatçının sahne alamaması, etkinlik düzenleyicilerin etkinliğe katılamaması, terör/politik riskler gibi sebeplerle iptal edilmesi halinde etkinlik masraflarının ve sanatçının ücretinin ödenmesi ve etkinlik alanındaki 3.şahıslara karşı gelebilecek zararları karşılayan poliçe türüdür.

  Kefalet Sigortaları

  Kefalet sigortasında, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta, bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal ürün niteliğindedir.

  Klinik Araştırmalar Sigortası

  Klinik araştırmaya katılan gönüllülerin klinik deneyler sırasında kullanılan araştırma ürünlerinden ya da araştırmada uygulanan işlemler nedeniyle meydana gelebilecek zarara görmesi halinde, bu zararı karşılayan sigorta teminatı türüdür.

  P&I Sigortası (Protection & Indemnity)

  P&I Sigortası ingilizce de Protection & Indemnity yani koruma ve tazmin kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir sigorta terimdir.

  Aşağıdaki teminatları sağlamaktadır:

  • Gemi adamlarının veya 3. şahısların yaralanma

  hastalık, ölüm tazminat ve masrafları

  • Gemi adamlarının veya 3. şahısların yaralanma
  • Gemi adamlarının yurda iade masrafları
  • Gemi adamlarının şahsi eşyalarının kaybı ve hasarlanması
  • Sapma ve liman masrafları
  • Kaçaklar ve mülteciler
  • Denizde can kurtarma
  • Çatma Sorumlulukları
  • Karada, denizde mala hasar / sabit ve yüzer objelere hasar
  • Çeki sorumlulukları
  • Enkaz kaldırma
  • Karantina masrafları
  • Yükün taşınmasından doğan sorumluluklar (eksiklik, hasar, imha)
  • Geminin müşterek avarya payı
  • Cezalar
  • Dava ve say masrafları

  Tarım Sigortaları ve Hayvan Hayat Sigortaları

  İklimsel koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen zararların önlenebilmesi, doğal afet sonucu meydana gelebilen tahribatları minimum düzeye indirilebilmesi için devlet destekli tarım sigortası uygulaması düzenlenmektedir. Türkiye’de bu işlem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilmektedir. Sel, yangın, fırtına gibi doğal afetler başta olmak üzere kümes hayvanlarının yaralanması, hastalanması veya çiftçinin sağlığının bozulması gibi üretimi tehdit eden tüm durumlar tarım sigortası kapsamında yer almaktadır. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yönetilen sigorta türleri şu şekildedir;

  • Sera Sigortası
  • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
  • Arıcılık Sigortası
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası

  Tekne – Yat Sigortaları

  Tekne Sigortası, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını veya bunlarla ilgili masrafları kapsayan sigortadır.

  Teminatlar

  • Fırtına, Çarpma, Çatma, Karaya Oturma gibi deniz kaza ve tehlikeleri
  • Yangın, İnfilak, Deprem, Yıldırım, Volkanik Patlama
  • Kara ve hava taşıtlarıyla veya rıhtım, liman teçhizatı ya da tesisleriyle temas sonucunda meydana gelen zararlar
  • Tekneye ya da servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması, teknenin kendisinin çalınması
  • Tekneye, depolama veya tamir mahallinde zor kullanılarak çalınan teçhizat veya makineler
  • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydan gelen zararlar
  • Yatma mahallinin (Bakıma alındığı yer) önceden bildirilmesi kaydıyla; yatma mahallinde, çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar.

  Tekne – Yat Sigortalarının teminatları arasında yer almayan zararlar;

  • Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi
  • Teknenin mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece bir başka tekneyi yedekte çekmesi
  • Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması
  • Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknenin deniz evi olarak kullanılması
  • Yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması.
  • Gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların zıya veya hasarı.
  • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması.

  Gemi Sigortaları

  Tekne ve Makine Sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz v.b.) denizde karşılaşacağı risklere karşı güvence sağlar.

  Ek Teminatlar

  Harp & Grev : Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneleri, Tekne & Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler gibi rizikolara karşı da güvence altına alınır.

  Havacılık Sigortaları

  Havacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, uçuş esnasında personel hatasından kaynaklanan problemler ya da beklenmedik kazaların sonucunda ortaya çıkan durumların sorumluluğunu üstlenmelidir. Havacılık sigortaları, bu durumlarda ortaya çıkan hasarın firmanıza ekonomik yük olmadan karşılanmasını sağlar. Havacılık sigortaları; gövde, sorumluluk ve ferdi kaza sigortası olmak üzere 3 ana başlıkta incelenebilir.

  Havacılık Sigorta Türleri :

  • Hava Taşıtları Gövde Sigortası
  • Hava Taşıtları Gövde, Savaş, Terörizm Sigortası
  • Pilot Lisans Kaybı Sigortası
  • Hava Taşıtları Sorumluluk Sigortası
  • Uçuş Personeli Ferdi Kaza Sigortası
  • Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası
  • Hangar İşleticisi Sorumluluk Sigortası
  • Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası